Shutterstock 71581573

In het kader van de veiligheid en bereikbaarheid van industrieterrein Ladonk heeft Klankbord Ladonk een werkgroep aangesteld met als doel om een advies te verstrekken aan de gemeente Boxtel over fietsers- en voetgangersveiligheid op Ladonk. In deze werkgroep zijn deelnemers betrokken vanuit WSD, Yuverta, DistriFresh, Sanders en de Fietsersbond.

De werkgroep heeft bij aanvang verschillende scopes opgesteld die als leidraad gelden voor het uiteindelijke advies:
Scope 1. Werkgroep spant zich in om fietsers en voetgangers op Ladonk veilig te laten verplaatsen.
Scope 2. Onveilige situaties worden zo snel mogelijk in beeld gebracht, vastgelegd en gedeeld met belanghebbenden, waaronder de gemeente Boxtel.
Scope 3. De aandacht gaat primair naar de belangrijke aders in de hoofdstructuur waarbij onderwijs (Yuverta), werkgevers met relatief veel personeel die met openbaar vervoer komen (WSD/Vion), NS en overige bedrijven meegenomen worden in de analyse.
Scope 4. Toeristische bewegingen/belangen worden meegenomen alsmede de verbinding Lennisheuvel en centrum Boxtel ook gezien de toekomstige subsidie verwerving.
Scope 5. Aandacht voor belangen van gevestigde bedrijven.
Scope 6. Haalbaar en realistisch werken naar een veilige fiets- en voetgangersomgeving op Ladonk met aandacht voor concrete actie en snelheid in dit proces.

Samenvatting advies
De werkgroep heeft zich het afgelopen jaar met enthousiasme ingezet om tot een passend advies te komen. Hier zijn twee adviezen uit voort gekomen die verstrekt zijn aan de gemeente Boxtel:
Advies 1. Op korte termijn gevaarlijke situaties het hoofd bieden.
Advies 2. Lange termijn visie waarbij de uitvoering van de Talkweg is opgenomen waardoor de Industrieweg/Keulsebaan een verlengstuk gaat worden van de N624 naar Oisterwijk. Hierin is ook de veranderende verkeerssituatie met de uitvoering van PHS meegenomen.

Vanuit de gemeente Boxtel is er behoefte om meer structuur in het wegennetwerk aan te brengen waarbij veiligheid voorop staat. De werkgroep en gemeente Boxtel gaan naar aanleiding van het advies de eerste stap zetten om te komen tot een verkeersplan op Ladonk. Na het zorgvuldige proces van het bespreken van knelpunten, aandragen van oplossingen, creëren van draagvlak bij ondernemers en politiek moet het plan begin 2024 gereed zijn. Zodra het plan gereed is kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden. 

Ook leuk om te lezen

Veilig Ontbijtsessie op 12 oktober a.s.

19 september 2023

Als Klankbord Ladonk hebben we de ambitie om als ondernemers gezamenlijk te investeren in een toekomstbestendig bedrijventerrein. Een veilig bedrijventerrein is daarbij ook van groot belang. Op donderdag 12 oktober a.s. wordt daarom voor ondernemers en andere belanghebbenden op Ladonk een Veilig Ontbijtsessie georganiseerd. Meld je aan!

Schetsontwerp energiehub Ladonk

18 september 2023

In 2022 is Firan, dochtermaatschappij van Alliander, in opdracht van de gemeente Boxtel een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden van een energiehub op bedrijventerrein Ladonk. In februari is de energiescan afgerond en in de periode daarna is een energiehub model opgesteld dat in april is afgerond. Als laatste fase is tot en met juni een impactoverzicht opgesteld. Lees hierover meer in dit bericht.

Bekijk alle berichten