Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel maken bekend dat op basis van het collegebesluit van 16 januari 2024 de ontwerp omgevingsvisie en de daarbij behorende Omgevingseffectrapportage (OER), op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met ingang van maandag 22 januari 2024 gedurende 6 weken, dus tot en met maandag 4 maart 2024 ter inzage ligt. 

Waar gaat de omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsrapportage (OER) over? 
In de omgevingsvisie bepalen we onze lange termijn ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is bindend voor ons als gemeente, maar bevat géén regels voor inwoners, bedrijven of andere overheden. De gemeente gaat zich inspannen om de in omgevingsvisie genoemde ambities te realiseren. Dat betekent ook dat bij het inzetten van de andere gemeentelijke instrumenten van de omgevingswet (omgevingsprogramma’s, het omgevingsplan of omgevingsvergunningen), we rekening houden met de omgevingsvisie. De OER laat zien welke gevolgen de ontwikkelingen uit de omgevingsvisie hebben voor de leefomgeving en hoe die eventueel beperkt kunnen worden door het treffen van maatregelen. 
 
Inzien en zienswijze indienen 
De ontwerp omgevingsvisie en de Omgevingseffectrapportage zijn digitaal in te zien via de speciale website over de omgevingsvisie. Liever een papieren versie inzien? Dat kan. Op het gemeentehuis liggen de stukken bij de balie ter inzage. Kijk op de website voor de openingstijden. Iedere belanghebbende kan van 22 januari tot en met 4 maart 2024 een zienswijze indienen. De zienswijze kan per brief verstuurd worden naar de gemeente Boxtel, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel, onder vermelding van 'zienswijze omgevingsvisie'. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen door het sturen naar een e-mail naar omgevingsvisie@boxtel.nl. Om een mondelinge zienswijze in te dienen maakt u een afspraak met de behandeld ambtenaar. Dit kan telefonisch via (0411) 65 59 11 of door een mail te sturen naar omgevingsvisie@boxtel.nl

Inloopmomenten 
Heeft u behoefte aan een nadere toelichting? We organiseren twee inloopmomenten waar u uw vragen kunt stellen. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. Deze inloopmomenten zijn op de volgende dagen: 
Maandag 5 februari van 16.00 tot 20.00 uur 
Dinsdag 27 februari van 16.00 tot 20.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Boxtel, zaal de Link (ingang via de Doctor van Helvoortstraat). 
 
Vervolgprocedure 
Na afloop van de zienswijzetermijn worden alle zienswijzen en adviezen verwerkt in een nota van zienswijzen. In deze nota wordt aangegeven of en in hoeverre deze zienswijzen tot wijzigingen hebben geleid. Naar verwachting leggen we de omgevingsvisie samen met de omgevingseffectrapportage in 
mei 2024 aan de gemeenteraad voor ter vaststelling. Deze definitieve besluitvorming over de omgevingsvisie en de Omgevingseffectrapportage wordt ook weer bekendgemaakt, maar daarop is geen beroep/bezwaar mogelijk. 
 
Meer informatie 
Alle stappen en resultaten zijn te volgen op de speciale website over de omgevingsvisie. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de projectgroep omgevingsvisie per email: omgevingsvisie@boxtel.nl.

Dit is een nieuwsbericht van de gemeente Boxtel.

Ook leuk om te lezen

Uitnodiging 18 maart: Sparren over de Boxtelse Economie

21 februari 2024

Beste Boxtelse ondernemer,

Gemeente Boxtel heeft jou nodig! Want maandag 18 maart gaan we graag samen met jou sparren over hoe we de Boxtelse Economie nog meer kunnen laten opbloeien. Deze avond bij SintLucas in Boxtel is de kick-off  van onze economische visie. Als klap op de vuurpijl kan je dan ook sparren met oud Olympisch bokser Arnold Vanderlyde.

Save the date: Ladonk netwerkbijeenkomst en barbecue op 23 mei 2024

8 februari 2024

Klankbord Ladonk vindt het belangrijk om ondernemers op Ladonk met elkaar in verbinding te brengen. Daarom nodigt Klankbord Ladonk de ondernemers op Ladonk uit om elkaar te ontmoeten onder het genot van een barbecue en een drankje. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de klankbord over de plannen en visie voor 2024. Ronald van Meygaarden (burgemeester van Boxtel) en een afvaardiging van het College van de gemeente Boxtel zijn ook aanwezig om met ondernemers in gesprek te gaan. Het definitieve programma volgt later.

Bekijk alle berichten