Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel maken bekend dat op basis van het collegebesluit van 16 januari 2024 de ontwerp omgevingsvisie en de daarbij behorende Omgevingseffectrapportage (OER), op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met ingang van maandag 22 januari 2024 gedurende 6 weken, dus tot en met maandag 4 maart 2024 ter inzage ligt. 

Waar gaat de omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsrapportage (OER) over? 
In de omgevingsvisie bepalen we onze lange termijn ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie is bindend voor ons als gemeente, maar bevat géén regels voor inwoners, bedrijven of andere overheden. De gemeente gaat zich inspannen om de in omgevingsvisie genoemde ambities te realiseren. Dat betekent ook dat bij het inzetten van de andere gemeentelijke instrumenten van de omgevingswet (omgevingsprogramma’s, het omgevingsplan of omgevingsvergunningen), we rekening houden met de omgevingsvisie. De OER laat zien welke gevolgen de ontwikkelingen uit de omgevingsvisie hebben voor de leefomgeving en hoe die eventueel beperkt kunnen worden door het treffen van maatregelen. 
 
Inzien en zienswijze indienen 
De ontwerp omgevingsvisie en de Omgevingseffectrapportage zijn digitaal in te zien via de speciale website over de omgevingsvisie. Liever een papieren versie inzien? Dat kan. Op het gemeentehuis liggen de stukken bij de balie ter inzage. Kijk op de website voor de openingstijden. Iedere belanghebbende kan van 22 januari tot en met 4 maart 2024 een zienswijze indienen. De zienswijze kan per brief verstuurd worden naar de gemeente Boxtel, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel, onder vermelding van 'zienswijze omgevingsvisie'. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen door het sturen naar een e-mail naar omgevingsvisie@boxtel.nl. Om een mondelinge zienswijze in te dienen maakt u een afspraak met de behandeld ambtenaar. Dit kan telefonisch via (0411) 65 59 11 of door een mail te sturen naar omgevingsvisie@boxtel.nl

Inloopmomenten 
Heeft u behoefte aan een nadere toelichting? We organiseren twee inloopmomenten waar u uw vragen kunt stellen. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. Deze inloopmomenten zijn op de volgende dagen: 
Maandag 5 februari van 16.00 tot 20.00 uur 
Dinsdag 27 februari van 16.00 tot 20.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Boxtel, zaal de Link (ingang via de Doctor van Helvoortstraat). 
 
Vervolgprocedure 
Na afloop van de zienswijzetermijn worden alle zienswijzen en adviezen verwerkt in een nota van zienswijzen. In deze nota wordt aangegeven of en in hoeverre deze zienswijzen tot wijzigingen hebben geleid. Naar verwachting leggen we de omgevingsvisie samen met de omgevingseffectrapportage in 
mei 2024 aan de gemeenteraad voor ter vaststelling. Deze definitieve besluitvorming over de omgevingsvisie en de Omgevingseffectrapportage wordt ook weer bekendgemaakt, maar daarop is geen beroep/bezwaar mogelijk. 
 
Meer informatie 
Alle stappen en resultaten zijn te volgen op de speciale website over de omgevingsvisie. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de projectgroep omgevingsvisie per email: omgevingsvisie@boxtel.nl.

Dit is een nieuwsbericht van de gemeente Boxtel.

Ook leuk om te lezen

A65/N65 meerdaagse afsluitingen tussen knooppunt Vught en knooppunt De Baars

12 juli 2024

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de A65/N65 tussen de knooppunten Vught en De Baars. Hierdoor is de A65/N65 afgesloten voor al het verkeer van maandag 29 juli 02.00 uur tot zondag 4 augustus 23.30 uur tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught richting ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de A65/N65 afgesloten van maandag 5 augustus 02.00 uur tot maandag 12 augustus 05.00 uur tussen de knooppunten Vught en De Baars in de richting van Tilburg. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 60 minuten. 

Open Bedrijven Route Ladonk

27 juni 2024

Doe mee op 21 november 2024 aan de Open Bedrijven Route Ladonk! Als ondernemer staat u voor vele uitdagingen. Het werven van nieuw personeel is ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen, want het aanbod wordt alsmaar kleiner en de zoektocht daarmee steeds lastiger.

Uitnodiging ondernemerstafels economische visie op 10 juni

4 juni 2024

Hoe kan de gemeente Boxtel het ondernemers- en vestigingsklimaat versterken? Hoe houden we de bedrijventerreinen toekomstbestendig? Hoe houden we het voorzieningenniveau in de centra op peil? En hoe houden we ons mooie buitengebied economisch vitaal? Over dit soort vragen gaan wij graag met je in gesprek. Om gericht in gesprek te gaan, hebben we de keus gemaakt om verschillende ondernemerstafels te organiseren. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij te zijn op maandag 10 juni.  

Bekijk alle berichten